Vyberte možnost Stránka

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Provozovatelem webových stránek casinovmobilu.cz je Gamebro s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, 110 00, IČO 089 61 859, zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 328274.

Podmínky používání našeho webu najdete zde.

Správce zpracovává některé osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR. Více se o tomto zpracování dočtete v tomto dokumentu. Informace ke cookies najdete zde.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Osobním údajem  jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správcem osobních údajů je společnost Gamebro s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, 110 00, IČO 089 61 859, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 328274. V dokumentu dále jako “správce” nebo “my”.

Kontaktní údaje správce jsou – adresa pro doručování: Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, 110 00. Adresa elektronické pošty: 77betmedia@gmail.com.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

I. Zpracování osobních údajů

A. Pokud nás kontaktujete

Pokud nás kontaktujete, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailu nebo telefonu. Bývají to zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, váš dotaz nebo požadavky ohledně našich služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně vaší poptávky nebo dotazu.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě na vaši žádost, případně, pokud se nejedná o smluvní jednání, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme smluvní spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od poslední komunikace.

B. Pokud jste návštěvníci našeho obsahu a webu

Pokud navštěvujete náš web, analyzujeme, jaký obsah vás zaujal a zavedl vás na webové stránky nebo obsah třetích stran – našich partnerů. Tedy sledujeme tzv. zákaznickou cestou, nejčastěji za pomoci URL adresy (tzv. UTM parametru) v možné kombinaci s IP adresou a cookies. Ohledně cookies najdete podrobné informace tady.

Z jakého důvodu?

Náš web funguje na principu tzv. affiliate spolupráce. To znamená, že obsah, proma a akce nám někdy dodávají naši partneři, třetí strany. Díky této spolupráci vám jsme schopni nabízet různé benefity, slevy, akce a jiné. Abychom v rámci partnerství byli schopni spolupráci vyhodnocovat, potřebujeme vědět, jaký obsah vás zaujal a jakou návštěvnost jsme našemu partnerovi na jeho webové stránky nebo obsah přivedli.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – tzv. oprávněného zájmu. Ten se však netýká cookies, k těm si, prosíme, přečtěte informace ve výše uvedeném dokumentu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu, po kterou máte otevřený prohlížeč a dále pro potřebnou analytiku po dobu 3 měsíců. Poté dochází k agregaci dat.

C. Newslettery

Pokud se zapíšete do newsletteru použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku aktualit ze světa kasín a her. Newsletter pro vás píšeme my, obsahuje ale také informace od našich partnerů.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: 77betmedia@gmail.com.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • poskytovatel e-mailingonaprivé služby (SmartEmailing)
  • IT specialisté

Údaje o zákaznické cestě se také dostanou k našim affiliate partnerům, poskytovatelům obsahu, pro analytické účely a vyúčtování služeb v rámci naší spolupráce.

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese 77betmedia@gmail.com.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

Nedochází u nás k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Nařízení GDPR vám dává následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajů – máte právo od správce získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených údajů, příjemci osobních údajů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích (tedy zemích mimo EU) nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování;

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů;

c) právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), tedy na bezodkladné smazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud nejsou potřebné pro plnění smlouvy, zákonných požadavků nebo neexistuje další důvod pro jejich zpracování;

d) právo na omezení zpracování;

e) právo na přenositelnost údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně;

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu;

g) právo odvolat souhlas – a to jakýmkoliv způsobem (elektronicky, telefonicky nebo v listinné podobě  na výše uvedených kontaktech)

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.